ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
Artikel 1
Onze offerten, verkopen en leveringen worden door de hierna vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de koper, niettegenstaande andersluidende bepalingen op de documenten van de koper. Op alle contracten is enkel de Belgische Wet van toepassingen Aankoop-en leveringsvoorwaarden, van welke aard ook, vermeld op het briefpapier of bescheiden van klanten/derden zijn niet bindend voor
Fabien Vervaeke BV. Enkel de onderhavige voorwaarden zijn, bij uitsluiting van elke andere bindend en geldig. Wijziging of vernietiging, geheel of gedeeltelijk van 1 of meer bepalingen, zal geen enkele verzaking aan of vernietiging van de overige voorwaarden van Fabien Vervaeke BV tot gevolg hebben.
Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
Artikel 3
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Artikel 4
De koopwaar blijft eigendom van
Fabien Vervaeke BV tot na de volledige betaling ervan.
Artikel 5
In geval van ongegronde niet betaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15%, met een minimum van 100€ en een maximum van 2000€, ten titel van conventioneel verhogingsbeding.
Artikel 6
Iedere reclamatie of betwisting van de factuur moet schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst ervan.
Als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend worden overgemaakt aan de aannemer, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve bee
̈inding van de werken of bij oplevering.
Artikel 7
Al onze facturen zijn contant betaalbaar te BELLEGEM, niettegenstaande anderluidende betalingsvoorwaarden.
Artikel 8
De koopwaar blijft eigendom van
Fabien Vervaeke BV tot na de volledige betaling ervan.
Artikel 9
In geval van wanbetaling heeft
Fabien Vervaeke BV het recht , na ingebrekestelling, het contract te verbreken.De koper is in dat geval schadevergoeding verschuldigd voor geleden verlies en gederfde winst die forfaitair en onherroepelijk op 30%
van de totale waarde van het contract wordt bepaald. Veclima BV heeft het recht om een grotere schade te bewijzen en daarvoor schadevergoeding te eisen.
Artikel 10
Alle lever- en uitvoeringstermijnen worden slechts opgegeven bij benadering en kunnen nooit aanleiding geven tot ontbinding van het contract of bestelling of schadevergoeding lastens
Fabien Vervaeke BV.
Artikel 11
Alle goederen worden geleverd af fabriek en worden verzonden op risico van de koper.
Artikel 12
Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking mee aan deze voorwaarden, noch schuldvernieuwing.
Artikel 13
Het niet bekomen van een verwachte premie of subsidie kan geen reden zijn tot karting, niet betaling of niet volledige betaling.
Artikel 14
De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 3 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.Veclima BV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor onderdelen geplaatst door derden maar rechtstreeks of onrechtstreeks aan de installaties van
Fabien Vervaeke BV verbonden zijn, noch voor de gevolgschade ervan.
Artikel 15
Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoo
̈
rdinator die niet gekend waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, zijn niet in onze prijs begrepen. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.
Artikel 16
Energieprestatieregelgeving.Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.. Deze technische informatie wordt ten minste enkele werkdagen voor de aanvang overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau).
Artikel 17
De gegevens en prijzen in onze prijslijsten zijn slechts ter inlichting. Wij behouden ons het recht voor ze op ieder moment en zonder enige waarschuwing te wijzigen. Behoudens andersluidende bepalingen, gelden onze prijzen 'Vertrek af magazijn'. De koper wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onze voorwaarden en ermee akkoord te zijn bij het overmaken van de bestelling.
Artikel 18
In geval van herverkoop van goederen, zelfs verwerkt, eigendom van Veclima BV, draagt de koper, vanaf heden, aan
Fabien Vervaeke BV alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.
Artikel 19
Alle zegelrecht, belastingen en andere gelijksoortige onkosten zijn altijd ten laste van de klant. Alle onkosten voor in ontvangstname van de machine, toekenning door externe organisaties, onkosten bij inbedrijfstelling en andere gelijkaardige onkosten zijn tevens ten laste van de klant.
Artikel 20
Garantie kan enkel verleend worden indien de installaties correct gebruikt en correct onderhouden zijn. Onder correct gebruik wordt verstaan volgens de instructies van de fabrikant.
Artikel 21
de klant verbindt zich er toe het bestelde te laten uitvoeren/leveren binnen de 6 maanden na overeenkomst, zoniet zal gei
̈ndexeerd worden à rato van 5%/jaar.
Artikel 22
Keuringen of post-interventiedossier door erkend keuringsorganisme niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk vermeld.
Artikel 23
afleveren van attesten niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk vermeld .
Artikel 24
Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen
Fabien Vervaeke BV en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Fabien Vervaeke BV of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.
De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Fabien Vervaeke BV de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
De klant zal aanduidingen van
Fabien Vervaeke BV of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
Fabien Vervaeke BV staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Fabien Vervaeke BV geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
Artikel 25
De firma
Fabien Vervaeke BV verklaart hierbij een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid te hebben onderschreven waarbij de geldelijke gevolgen van schade veroorzaakt door hun werken en geleverde producten gewaarborgd zijn. De verzekerde bedragen voor de BA uitbating en nalevering zijn vastgesteld op 2.500.000 €, voor lichamelijke en stoffelijke schade vermengd, en 25.000 € voor toevertrouwde goederen. De schade veroorzaakt door brand, rook, milieu en ontploffing is inbegrepen tot 250.000 €. Door de ondertekening van deze overeenkomst doet de opdrachtgever afstand van verhaal t.a.v. Fabien Vervaeke BV voor alle schade welke de verzekerde bedragen overschrijden en waarvoor de firma Fabien Vervaeke BV aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. Wij zijn tevens niet verantwoordelijk voor immateriele gevolgschade welke veroorzaakt wordt door het gebrekkig functioneren van de verkochte toestellen.
Artikel 26
De firma
Fabien Vervaeke BV, de personeelsleden of de zaakvoerder kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ontbrekende documenten in de logboeken van de koelinstallaties die onder de VLAREM wetgeving vallen, waar er geen onderhoudscontract actief is. Fabien Vervaeke BV zal op niet contractuele installaties, steeds voorstellen de controles of keuringen volgens de wettelijke termijnen uit te voeren. Indien de klant dit echter weigert of niet besteld valt de verantwoordelijkheid volledig ter zijne laste. Fabien Vervaeke BV verwerpt ook de aansprakelijkheid over installaties waar derden acties op uitgevoerd hebben.
Artikel 27
Koelmiddelen en Flui
̈den worden op de eindfactuur aangerekend aan dagprijs en zijn nooit inbegrepen in offertes.
Artikel 28
De uitvoering van de aanvaardingsplicht voor profesionele en elektronische apparaten is van toepassing op alle apparaten die koelmiddel bevatten.De klant aanvaardt om de mogelijke kosten te dragen die voorkomen uit de ophaling en behandeling van zowel profesioneel elektronisch- als elekrisch materiaal dat deel uit maakt van deze bestelbon wanneer verwijderd zullen worden of afgedankt en daarom vervangen worden. Om comform te zijn met de afvalstoffenwetgeving wordt beroep gedaan op een erkende recycler waarmee recupel een charter heeft afgesloten. Tenzij dit specifiek vermeld werd in de offerte is deze afhaling nooit inbegrepen.
Artikel 29
Gerecupereerde, af te voeren koelmiddelen worden behandelt volgens de geldende VLAREM wetgeving. De kosten voortkomend uit de recuperatie en afvoering zijn niet in de offertes inbegrepen tenzij specifiek vermeld.
Indien niet vermeldt worden deze op de factuur aangereklend aan de geldende dagprijs.
Artikel 30
Administratieve bijdrage RECUPEL steeds inbegrepen in de offertes. 

Fabien Vervaeke BV Aubettestraat 13 B-8510 BELLEGEM 

Back to Top